Thursday, August 29, 2013

සුන් බුන් මතින් උට්ඨාන වී.....

කාලෙකින් බ්ලොගය පැත්තේ ගියා ම මගේ අතිජාත මිත්තර පරාණය වුණ සලාදයා කදුළු සලමින් ඉන්නවා දැකපු නිසා කොටන්න ලැබුණ වෙලාවෙ කොටලා යන්න ආව ආයුබෝං. තමුන්ලැහේලා දන්නවනේ ඇවරි කලිනුත් කියලා තියෙන විදියට මෙතැන ඇවරිට හරිම වැදගත්.


පහුගිය කාලෙ ඇවරි ගැන පුංචි සදහනක් කළොත් කියන්න තියෙන්නෙ හරියට ම මාසයක් බෙඩ් රෙස්ට් කරපු බවත් දන්න කාලෙ ඉදලා තිබුණ කැමැත්තක් වුන තිරිකුණාමලයට නැවතත් තනිව ම ට්‍රැවල් කරපු බවත් වැරදීමකින් පාර්ට් ටයිම් සංචාරක කළමනාකරණ ෙද්ශකවරෙයක් වෙන්න පුළුවන් වූ බවත්, සංචාර සැලසුම්කරුවෙකු ලෙස අලුත් රස්සාව සතුටින් කරගෙන යන බවත්, කටපුරා උපාධිලාභියකු බවත්, අනෙක් හැම දෙයක් ම වැරදුන බවත් තමා. දැන් සියලු ම දෙනා වැරදි අත්දැකීම් කරගන්න කිව්වට ඒ සඳහා මා විසින් පුද්ගලිකව දැරිය යුතු පිරිවැය විශාලයි. කැළැල් මැකෙන්න ටිකක් කල් ගියාට තුවාල වුන ඒකත් අතකට ෙහාඳයි කියලා හිතන්න පුළුවන්.
දැන් කලින් ලියපු පැරාව බ්ෙලාගය මිනිස්සුන්ට ඔළුව ජපන් කඳ ජරමන් ටයිප් වුනාට පහුගිය කාලය පුරා මාව කියවපු අයට ෙත්රැම් ගන්න පුළුවන් අැති. අන්න ඒ මිනිස්සුන්ට ස්තුති කරන්න අමතක කරන්නෑ. අන්තිමට පාරවල් වරද්දගෙන, කටු කම්බි අැණෙගන, අැඟපත හූරෙගන ෙල් ෙපරාෙගන, මං නියම පාරට අැවිත් බලද්දි ඉලක්කයට හුඟක් දුර බව ෙත්රැණත් පය ඉක්මන් කරන්න ශක්තිය දුන්න අම්මා තාත්ත අැතුළු සැබෑ මිතුරන්ට අැවරිෙග් අාචාරය හිමි වෙනවා. අාෙයත් නම් බ්ෙලාග් ලිවිල්ල අමතක කරන්නෑ. නමුත් පුංචි පුරස්නයකට තිෙයන්ෙන් වින්ෙඩා්ස් ඒයිට් දාලා යුනිෙකා්ඩ් දැම්මට ෙම් අන්ජබජල් ටයිප් ෙවන ඒක.

ෙම්ක කියවන බුෙවක්ට ඒ් වැරැද්ද හදාගන්න අැඩ්වයිසයක් දිය හැකි නම්, කදිමයි... සිල්වහ් තමා.... ෙම්ක ෙපා්ස්ට් ඒකක ම ෙනෙමයි යාළු. පුංචි අඹ කයියක්.අපි ඒදා ඉඳන් ම ෙබාක්ෙකන් හැබැයි අපිට කවදත් ෙබෙලක්ෙකන්..... නරි කියයි ද අැත්ත මිදි කවදද තිත්ත කියලා යාළු මිත්තරෙයා කිව්වට දැන් උනුත් අැත්ත කතාව දන්නවා ෙනාවැ.... මං මුල සිට අගට ෙපා්ස්ටුව කිෙයව්වා. පුංචි පෙහ් කර්පට් ගතියක් දැනුන නම් සමාෙවන්න. ෙම්ක ෙපාස්ට් කෙළ් වයසට ගිහින් මං මෙග් බ්ෙලාග් ඒක කියවද්දි මා බාෙල් ෙගව් කාෙල්  ගැන මතක් ෙවන්න ෙහාෙද්... අලුත් ෙපාස්ට් ටික ඉක්මණට දාන්නම්. බුදු සරණයි!
ෙමයට,    
ෙශා්කාකූල
අැවරි ද....????
මං හිතන්ෙන ඒ් ෙසන්ටිෙමන්ටල් ඩයලය මළා....
දැන් ඉන්න ඒකා ඒච්චර ස්මාර්ට් නෑ.. ඊළඟ ෙපා්ස්ට් ඒෙකන් හමුෙවමු.